event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie online

Nowe zasady wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
15 lutego 2022 r., godz. 9:00-15:00

 

Cel Szkolenia / Adresaci

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do pracowników Operatorów Systemów Elektroenergetycznych i ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami dotyczącymi wprowadzania ograniczeń w zakresie dostarczania i poboru energii elektrycznej, w szczególności w zakresie praw, obowiązków i ryzyk OSD i OSP, a także doświadczeń z wprowadzenia ograniczeń w 2015 r. i ich skutków prawnych.

 

Prelegent

mec. Przemysław Kałek – Partner w Kancelarii Radzikowski Szubielska i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym, gazowym, paliwowym i chemicznym. Świadczył m.in. usługi w związku z uwolnieniem cen energii elektrycznej, rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z wdrażaniem procesu zmiany sprzedawcy energii i wyznaczania sprzedawcy rezerwowego, jak również z przyłączaniem mikroinstalacji. Doradza przy nabywaniu, budowie i eksploatacji elektrowni, farm wiatrowych i fotowoltaicznych, jak również przy rozwoju infrastruktury sieciowej oraz tworzeniu infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Wspiera przedsiębiorstwa energetyczne przy przestrzeganiu wymogów rozdziału działalności (unbundling), przy wdrażaniu regulacji Unii Europejskiej dotyczących wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii (lądowych i morskich) oraz przy wdrażaniu kodeksów sieci. Doradza przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej (EFET, Corporate PPA), ciepła, gazu oraz paliw, umów o przyłączenie do sieci, umów świadczenia usług przesyłania oraz dystrybucji oraz umów dotyczących bilansowania handlowego. Świadczy kompleksowe usługi o charakterze regulacyjnym (koncesje, taryfy, instrukcje ruchu i eksploatacji, MIFID, REMIT). Reprezentuje przedsiębiorstwa energetyczne w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa energetycznego m.in. „Aukcje OZE 2021 Praktyczny przewodnik po nowelizacji Ustawy OZE”, czy „Deklarowana wielkość mocy bezpiecznej a obowiązki OSD”.


Program szkolenia

 1. Europejskie i krajowe regulacje prawne dotyczące wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 2. Ograniczenia dostarczania energii elektrycznej do odbiorców jako element działań OSP/OSD.
 3. Ryzyko regulacyjne OSP/OSD.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza OSP/OSD wobec odbiorców w związku z wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 5. Wynagrodzenie dla odbiorców w związku z wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 6. Przyczyny wprowadzenia zmian zasad w zakresie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 7. Kiedy ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są wprowadzane?
 8. Jakich odbiorców dotyczą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej?
 9. Jak kwalifikować odbiorców do grup podlegających ograniczeniom w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej?
 10. Jakie grupy odbiorców i obiekty podlegają ochronie przed wprowadzeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej?
 11. Jak ustalać wielkość mocy umownej na potrzeby wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej?
 12. Przygotowanie planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 13. Zakres i treść planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
 14. Stopnie zasilania, moc minimalna i moc maksymalna poboru.
 15. Uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej z Prezesem URE.
 16. Wprowadzenie planu wprowadzania ograniczeń, okres jego obowiązywania, korekta oraz aktualizacja planu.
 17. Procedura wprowadzania ograniczeń przez OSP/OSD.
 18. Konsekwencje niedostosowania się do planu wprowadzania ograniczeń przez odbiorców.
 19. Wprowadzenie nowych zasad wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i regulacje przejściowe.


Informacje i zgłoszenia

 • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 800 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
 • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 10.02.2022 r.
 • Przed szkoleniem (24 godziny oraz 1 godzinę przed rozpoczęciem) zgłoszeni uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu zaproszenie z linkiem do szkolenia.
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail.
 • Dodatkowe informacje: Karolina Nowińska, tel. 61 846-02-15, 609-223-890, e-mail: nowinska@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.